آیا ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف دارند؟

خبر مبارز Comments Off

آیا ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف دارند؟
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «در مجموع می توان گفت میان ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف شدیدی وجود ندارد که این موضوع را می توان از عملکرد ارتش سوریه در صحنه میدانی متوجه شد.»

آیا ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف دارند؟

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «در مجموع می توان گفت میان ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف شدیدی وجود ندارد که این موضوع را می توان از عملکرد ارتش سوریه در صحنه میدانی متوجه شد.»
آیا ایران و روسیه درباره سوریه اختلاف دارند؟

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top