انتخابات در۲ حوزه انتخابی ابطال شد

خبر مبارز Comments Off

انتخابات در۲ حوزه انتخابی ابطال شد
انتخابات در دو حوزه فرعی رودبار جنوب و قلعه گنج (بدون تاثیر در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه) ابطال شد.

انتخابات در۲ حوزه انتخابی ابطال شد

انتخابات در دو حوزه فرعی رودبار جنوب و قلعه گنج (بدون تاثیر در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه) ابطال شد.
انتخابات در۲ حوزه انتخابی ابطال شد

بک لینک رنک 8

Author

Back to Top