انتقاد شدید عضو ارشدمجمع مدرسین از برنامه‌های مذهبی صداوسیما

خبر مبارز Comments Off

انتقاد شدید عضو ارشدمجمع مدرسین از برنامه‌های مذهبی صداوسیما
عضو ارشد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: اینکه در صداوسیما از ظرفیت حوزه استفاده نمی‌شود، به نگاه جناحی صداوسیما ارتباط دارد.

انتقاد شدید عضو ارشدمجمع مدرسین از برنامه‌های مذهبی صداوسیما

عضو ارشد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: اینکه در صداوسیما از ظرفیت حوزه استفاده نمی‌شود، به نگاه جناحی صداوسیما ارتباط دارد.
انتقاد شدید عضو ارشدمجمع مدرسین از برنامه‌های مذهبی صداوسیما

آپدیت نود32

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top