اوباما این روزها نگران است؛ چرا؟

خبر مبارز Comments Off

اوباما این روزها نگران است؛ چرا؟
می توانم درک کنم که چرا بسیاری از مردم اوباما را واقع گرا فرض می کنند، اما تا آنجا که من می بینم، ابعاد غیرواقع گرایانه ریاست جمهوریش همان قدر مهم و اثرگذار بوده اند که ویژگی های واقع گرایانه اش بوده است. در حقیقت، دلیل اصلی ناکامی های آشکار او در سیاست خارجی همین رویکردهای به دور از واقع نگریش بود.

اوباما این روزها نگران است؛ چرا؟

می توانم درک کنم که چرا بسیاری از مردم اوباما را واقع گرا فرض می کنند، اما تا آنجا که من می بینم، ابعاد غیرواقع گرایانه ریاست جمهوریش همان قدر مهم و اثرگذار بوده اند که ویژگی های واقع گرایانه اش بوده است. در حقیقت، دلیل اصلی ناکامی های آشکار او در سیاست خارجی همین رویکردهای به دور از واقع نگریش بود.
اوباما این روزها نگران است؛ چرا؟

Author

Back to Top