اگر احمدی نژاد برگردد خودم را می کشم!

خبر مبارز Comments Off

اگر احمدی نژاد برگردد خودم را می کشم!
غیر از کارشناسان مردم هم نظراتشان را در این باره ارسال کردند. در مورد اینکه “اگر احمدی‌نژاد برگردد، چه می‌شود؟” هر کس سخنی داشت و بعضی سخن‌ها جوابی.

اگر احمدی نژاد برگردد خودم را می کشم!

غیر از کارشناسان مردم هم نظراتشان را در این باره ارسال کردند. در مورد اینکه “اگر احمدی‌نژاد برگردد، چه می‌شود؟” هر کس سخنی داشت و بعضی سخن‌ها جوابی.
اگر احمدی نژاد برگردد خودم را می کشم!

بک لینک رنک 7

خرم خبر

Author

Back to Top