ایران سنگری قوی است/ روسیه از نزدیکی به غرب پرهیز کند

خبر مبارز Comments Off

ایران سنگری قوی است/ روسیه از نزدیکی به غرب پرهیز کند
روزنامه «پراودا» چاپ مسکو با قوی خواندن سنگر ایران در مقابل غرب، مسکو را از نزدیک شدن به طرف‌های مشکوک برحذر داشت.

ایران سنگری قوی است/ روسیه از نزدیکی به غرب پرهیز کند

روزنامه «پراودا» چاپ مسکو با قوی خواندن سنگر ایران در مقابل غرب، مسکو را از نزدیک شدن به طرف‌های مشکوک برحذر داشت.
ایران سنگری قوی است/ روسیه از نزدیکی به غرب پرهیز کند

بک لینک

Author

Back to Top