ایران همزمان با احیای منطقی تولید نفت خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار بدهد

خبر مبارز Comments Off

ایران همزمان با احیای منطقی تولید نفت خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار بدهد
با توجه به اینکه فقط ایران است که از یک توان اضافی تولید یک میلیون بشکه‌ای برخوردار است و رفتار تولیدی ما بر بازار نفت تاثیر زیادی خواهد داشت، ضمن احیای منطقی تولید خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار داد.

ایران همزمان با احیای منطقی تولید نفت خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار بدهد

با توجه به اینکه فقط ایران است که از یک توان اضافی تولید یک میلیون بشکه‌ای برخوردار است و رفتار تولیدی ما بر بازار نفت تاثیر زیادی خواهد داشت، ضمن احیای منطقی تولید خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار داد.
ایران همزمان با احیای منطقی تولید نفت خود نباید سیگنال‌های منفی به بازار بدهد

فروش بک لینک

موسیقی

Author

Back to Top