اینجا همه فقط می پرسند «چرا؟»

خبر مبارز Comments Off

اینجا همه فقط می پرسند «چرا؟»
بلژیک مثل همه کشورها نژادپرست دارد، اما حتی در این شرایط، وقتی چند ده نژادپرست شعار “این سرزمین ماست” می دهند، صدها بلژیکی پاسخ می دهند که “ما همه فرزندان مهاجرانیم”. و اینطور می شود که راسیستها صورتشان را می پوشانند و به عقب می روند.

اینجا همه فقط می پرسند «چرا؟»

بلژیک مثل همه کشورها نژادپرست دارد، اما حتی در این شرایط، وقتی چند ده نژادپرست شعار “این سرزمین ماست” می دهند، صدها بلژیکی پاسخ می دهند که “ما همه فرزندان مهاجرانیم”. و اینطور می شود که راسیستها صورتشان را می پوشانند و به عقب می روند.
اینجا همه فقط می پرسند «چرا؟»

خرید بک لینک

Author

Back to Top