بازتاب لغو سفر روحانی به اتریش در رسانه های بین المللی

خبر مبارز Comments Off

بازتاب لغو سفر روحانی به اتریش در رسانه های بین المللی
شاید همزمان با شوک بین المللی از انفجارهای اخیر تروریستی در بروکسل، باید انتظار می رفت که سفر “حسن روحانی” رییس جمهوری ایران به اتریش که با هدف گسترش روابط دیپلماتیک و و تجاری میان تهران – وین قرار بود صورت گیرد لغو شود.

بازتاب لغو سفر روحانی به اتریش در رسانه های بین المللی

شاید همزمان با شوک بین المللی از انفجارهای اخیر تروریستی در بروکسل، باید انتظار می رفت که سفر “حسن روحانی” رییس جمهوری ایران به اتریش که با هدف گسترش روابط دیپلماتیک و و تجاری میان تهران – وین قرار بود صورت گیرد لغو شود.
بازتاب لغو سفر روحانی به اتریش در رسانه های بین المللی

سپهر نیوز

شهرداری

Author

Back to Top