باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

خبر مبارز Comments Off

باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود
احمد توکلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر استدلال­‌هایی تاکید کرد انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری شود.

باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

احمد توکلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر استدلال­‌هایی تاکید کرد انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری شود.
باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

Author

Back to Top