تحلیلی بر سناریوپردازی جدید اعضای غربی پنج به علاوه یک علیه برنامه موشکی ایران

خبر مبارز Comments Off

تحلیلی بر سناریوپردازی جدید اعضای غربی پنج به علاوه یک علیه برنامه موشکی ایران
چه پالس های اشتباهی از سوی برخی مقامات دولتی به طرف غربی در قضیه مذاکرات هسته ای صادر شده است که طرف مقابل را به کلید زدن سناریوی جدید علیه برنامه موشکی ایران وا داشته و آنها را نسبت به تکرار سناریوی هسته ای امیدوار کرده است؟

تحلیلی بر سناریوپردازی جدید اعضای غربی پنج به علاوه یک علیه برنامه موشکی ایران

چه پالس های اشتباهی از سوی برخی مقامات دولتی به طرف غربی در قضیه مذاکرات هسته ای صادر شده است که طرف مقابل را به کلید زدن سناریوی جدید علیه برنامه موشکی ایران وا داشته و آنها را نسبت به تکرار سناریوی هسته ای امیدوار کرده است؟
تحلیلی بر سناریوپردازی جدید اعضای غربی پنج به علاوه یک علیه برنامه موشکی ایران

Author

Back to Top