تضعیف توانمندی امنیتی و موشکی خیانت است/مردم با تهدید سلطه‌گران از ارزش های خود دست برنمی‌دارند

ارز Comments Off

تضعیف توانمندی امنیتی و موشکی خیانت است/مردم با تهدید سلطه‌گران از ارزش های خود دست برنمی‌دارند
رئیس قوه قضاییه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندی ها و دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی کشور را به بهانه آزادی بیان، خیانت به کشور و آرمان های جمهوری اسلامی ایران دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست اظهارات و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد قانونی کنند.

تضعیف توانمندی امنیتی و موشکی خیانت است/مردم با تهدید سلطه‌گران از ارزش های خود دست برنمی‌دارند

رئیس قوه قضاییه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندی ها و دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی کشور را به بهانه آزادی بیان، خیانت به کشور و آرمان های جمهوری اسلامی ایران دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست اظهارات و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد قانونی کنند.
تضعیف توانمندی امنیتی و موشکی خیانت است/مردم با تهدید سلطه‌گران از ارزش های خود دست برنمی‌دارند

خرید بک لینک

Author

Back to Top