تعامل خاضعانه سبب رأی دوباره به تحریم دانشگاه شریف توسط اتحادیه اروپا شد

خبر مبارز Comments Off

تعامل خاضعانه سبب رأی دوباره به تحریم دانشگاه شریف توسط اتحادیه اروپا شد
رئیس سابق دانشگاه شریف با بیان اینکه در سال ۹۱ رأی اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم دانشگاه را عزت‌مدارانه به نفع دانشگاه گرفتیم، گفت: با تعاملات خاضعانه‌ای که با اتحادیه اروپا داشتیم، دوباره رأی به تحریم دانشگاه شریف صادر شد.

تعامل خاضعانه سبب رأی دوباره به تحریم دانشگاه شریف توسط اتحادیه اروپا شد

رئیس سابق دانشگاه شریف با بیان اینکه در سال ۹۱ رأی اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم دانشگاه را عزت‌مدارانه به نفع دانشگاه گرفتیم، گفت: با تعاملات خاضعانه‌ای که با اتحادیه اروپا داشتیم، دوباره رأی به تحریم دانشگاه شریف صادر شد.
تعامل خاضعانه سبب رأی دوباره به تحریم دانشگاه شریف توسط اتحادیه اروپا شد

Author

Back to Top