تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی نشان‌دهنده روحیه سلطه‌گری است

خبر مبارز Comments Off

تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی نشان‌دهنده روحیه سلطه‌گری است
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی ایران پس از برجام، روحیه سلطه‌گری و خودبزرگ‌بینی آنان را نشان می‌دهد و با این وصف نمی‌توان به آن‌ها خوشبین و به دنبال برقراری ارتباط مثبت بود.

تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی نشان‌دهنده روحیه سلطه‌گری است

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی ایران پس از برجام، روحیه سلطه‌گری و خودبزرگ‌بینی آنان را نشان می‌دهد و با این وصف نمی‌توان به آن‌ها خوشبین و به دنبال برقراری ارتباط مثبت بود.
تمرکز غربی‌ها بر مسئله موشکی نشان‌دهنده روحیه سلطه‌گری است

خرید بک لینک

Author

Back to Top