تکذیب جوسازی خبرگزاری وابسته به صدا و سیما علیه دولت / افزایش قیمت نان تکذیب شد

قیمت Comments Off

تکذیب جوسازی خبرگزاری وابسته به صدا و سیما علیه دولت / افزایش قیمت نان تکذیب شد
عطف به انتشار گفتگوی مشاور معاون اجرایی رییس جمهور با آن خبرگزاری و انتشار خبر افزایش قیمت نان، بدینوسیله مقتضی است نسبت به اصلاح و انتشار توضیحات و تکذیب خبر افزایش قیمت نان اقدام گردد.

تکذیب جوسازی خبرگزاری وابسته به صدا و سیما علیه دولت / افزایش قیمت نان تکذیب شد

عطف به انتشار گفتگوی مشاور معاون اجرایی رییس جمهور با آن خبرگزاری و انتشار خبر افزایش قیمت نان، بدینوسیله مقتضی است نسبت به اصلاح و انتشار توضیحات و تکذیب خبر افزایش قیمت نان اقدام گردد.
تکذیب جوسازی خبرگزاری وابسته به صدا و سیما علیه دولت / افزایش قیمت نان تکذیب شد

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top