حراجی مصر برای توسعه‌طلبی‌های خاندان آل سعود

خبر مبارز Comments Off

حراجی مصر برای توسعه‌طلبی‌های خاندان آل سعود
در بازی با حاصل جمع صفر که در خاورمیانه درجریان است، باخت یک طرف به منزله برد طرف دیگر است و درباره اوضاع کنونی باید گفت که عربستان با این اقدام، طرحهای توسعه طلبانه‌ای را در پیش گرفته و سابقه نشان داده، ریاض تصمیماتی اتخاذ می کند که نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

حراجی مصر برای توسعه‌طلبی‌های خاندان آل سعود

در بازی با حاصل جمع صفر که در خاورمیانه درجریان است، باخت یک طرف به منزله برد طرف دیگر است و درباره اوضاع کنونی باید گفت که عربستان با این اقدام، طرحهای توسعه طلبانه‌ای را در پیش گرفته و سابقه نشان داده، ریاض تصمیماتی اتخاذ می کند که نتایج مطلوبی نخواهد داشت.
حراجی مصر برای توسعه‌طلبی‌های خاندان آل سعود

خرید بک لینک

آهنگ جدید

Author

Back to Top