حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بيمه + سند

خبر مبارز Comments Off

حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بيمه + سند
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): با استناد به ماده 76قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیش تر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.

حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بيمه + سند

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): با استناد به ماده 76قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیش تر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.
حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بيمه + سند

بک لینک رنک 8

عکس

Author

Back to Top