حمایت نمایندگان مجلس از سیاست‌های موشکی ایران/زیر سوال بردن سیاست موشکی توسط برخی در داخل هم سخنی با اوباما و رژیم‌های جهانخوار غرب است

خبر مبارز Comments Off

حمایت نمایندگان مجلس از سیاست‌های موشکی ایران/زیر سوال بردن سیاست موشکی توسط برخی در داخل هم سخنی با اوباما و رژیم‌های جهانخوار غرب است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.

حمایت نمایندگان مجلس از سیاست‌های موشکی ایران/زیر سوال بردن سیاست موشکی توسط برخی در داخل هم سخنی با اوباما و رژیم‌های جهانخوار غرب است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.
حمایت نمایندگان مجلس از سیاست‌های موشکی ایران/زیر سوال بردن سیاست موشکی توسط برخی در داخل هم سخنی با اوباما و رژیم‌های جهانخوار غرب است

فروش بک لینک

Author

Back to Top