حکم محکومیت بابک زنجانی در برابر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد

خبر مبارز Comments Off

حکم محکومیت بابک زنجانی در برابر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد
فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به تابناک گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم محکومیت متهمین پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و هفتصد میلیارد تومان) را نیز صادر و ابلاغ کرده است.

حکم محکومیت بابک زنجانی در برابر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد

فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به تابناک گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم محکومیت متهمین پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و هفتصد میلیارد تومان) را نیز صادر و ابلاغ کرده است.
حکم محکومیت بابک زنجانی در برابر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Author

Back to Top