در مذاکرات از خطوط قرمز عبور کردند تا به نتيجه برسند؛ اسمش را هم معامله برد – برد گذاشتند / اگر رهبري به روي این‌ها هم نمي‌آورد، از بزرگواري ايشان است / ترس در سخنان اینها مشخص است؛ می گویند اگر برجام نبود، جنگ شده بود

خبر مبارز Comments Off

در مذاکرات از خطوط قرمز عبور کردند تا به نتيجه برسند؛ اسمش را هم معامله برد – برد گذاشتند / اگر رهبري به روي این‌ها هم نمي‌آورد، از بزرگواري ايشان است / ترس در سخنان اینها مشخص است؛ می گویند اگر برجام نبود، جنگ شده بود
دور شدن از خط امام (ره) داراي مراتب است، و به عبارت بهتر هر اندازه که از خط امام (ره) دور شويم، به همان اندازه نيز ضربه خواهيم خورد، که آخرين مرحله آن ذلت دنيا و آخرت است؛ حتي اگر فکر کنيم نوکري آمريکا افتخار است؛ اما همه مي‌دانيم، نوکري، نوکري است و مخصوصاً اگر براي شيطان اکبر باشد، بسيار ذلت بار است.

در مذاکرات از خطوط قرمز عبور کردند تا به نتيجه برسند؛ اسمش را هم معامله برد – برد گذاشتند / اگر رهبري به روي این‌ها هم نمي‌آورد، از بزرگواري ايشان است / ترس در سخنان اینها مشخص است؛ می گویند اگر برجام نبود، جنگ شده بود

دور شدن از خط امام (ره) داراي مراتب است، و به عبارت بهتر هر اندازه که از خط امام (ره) دور شويم، به همان اندازه نيز ضربه خواهيم خورد، که آخرين مرحله آن ذلت دنيا و آخرت است؛ حتي اگر فکر کنيم نوکري آمريکا افتخار است؛ اما همه مي‌دانيم، نوکري، نوکري است و مخصوصاً اگر براي شيطان اکبر باشد، بسيار ذلت بار است.
در مذاکرات از خطوط قرمز عبور کردند تا به نتيجه برسند؛ اسمش را هم معامله برد – برد گذاشتند / اگر رهبري به روي این‌ها هم نمي‌آورد، از بزرگواري ايشان است / ترس در سخنان اینها مشخص است؛ می گویند اگر برجام نبود، جنگ شده بود

فروش بک لینک

Author

Back to Top