دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی اتباع خارجی بازتاب مثبت جهانی داشت

خبر مبارز Comments Off

دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی اتباع خارجی بازتاب مثبت جهانی داشت
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت: دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی و آموزش اتباع خارجی از جمله اقدامات بسیار ارزنده این کشور در این حوزه بود که بازتاب بسیار مثبتی در مجامع جهانی داشته است.

دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی اتباع خارجی بازتاب مثبت جهانی داشت

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت: دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی و آموزش اتباع خارجی از جمله اقدامات بسیار ارزنده این کشور در این حوزه بود که بازتاب بسیار مثبتی در مجامع جهانی داشته است.
دستور رهبر ایران مبنی بر سوادآموزی اتباع خارجی بازتاب مثبت جهانی داشت

فروش بک لینک

Author

Back to Top