رسولی: مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند /کوهکن: احمدی‌نژاد 65 درصد رای دارد

خبر مبارز Comments Off

رسولی: مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند /کوهکن: احمدی‌نژاد 65 درصد رای دارد
من هیچ گاه آرزو نمی کنم در این مملکت آقای احمدی نژاد دوباره رییس جمهور شود.

رسولی: مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند /کوهکن: احمدی‌نژاد 65 درصد رای دارد

من هیچ گاه آرزو نمی کنم در این مملکت آقای احمدی نژاد دوباره رییس جمهور شود.
رسولی: مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند /کوهکن: احمدی‌نژاد 65 درصد رای دارد

فروش بک لینک

Author

Back to Top