روحانی در واکنش به بیانیه های ضد ایرانی اعراب / از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد

خبر مبارز Comments Off

روحانی در واکنش به بیانیه های ضد ایرانی اعراب / از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد
روحانی به بیانیه های ضد ایرانی اعراب علیه ایران واکنش نشان داد و از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد.

روحانی در واکنش به بیانیه های ضد ایرانی اعراب / از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد

روحانی به بیانیه های ضد ایرانی اعراب علیه ایران واکنش نشان داد و از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد.
روحانی در واکنش به بیانیه های ضد ایرانی اعراب / از اجلاسی اسلامی که به نام وحدت برگزار می کنند، بوی تفرقه بر می خیزد

بک لینک رنک 1

تلگرام

Author

Back to Top