روحانی فاقد یک تیم قوی و منسجم است/ او با نیروهای فکری جامعه آشنا نیست

خبر مبارز Comments Off

روحانی فاقد یک تیم قوی و منسجم است/ او با نیروهای فکری جامعه آشنا نیست
عبدالله رمضان زاده تصریح کرد: رئیس‌جمهور به دلیل اینکه در فضای سیاسی کشور درگیری عملی نداشته و با نیروهای فکری جامعه آشنایی زیادی ندارد موفق نشده یک کابینه فکری منسجم و قوی تنظیم کنند.

روحانی فاقد یک تیم قوی و منسجم است/ او با نیروهای فکری جامعه آشنا نیست

عبدالله رمضان زاده تصریح کرد: رئیس‌جمهور به دلیل اینکه در فضای سیاسی کشور درگیری عملی نداشته و با نیروهای فکری جامعه آشنایی زیادی ندارد موفق نشده یک کابینه فکری منسجم و قوی تنظیم کنند.
روحانی فاقد یک تیم قوی و منسجم است/ او با نیروهای فکری جامعه آشنا نیست

خرید بک لینک

Author

Back to Top