سردار نقدی: آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد

خبر مبارز Comments Off

سردار نقدی: آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد
فرمانده بسیج مستضعفین ادامه داد: بعد از اینکه توافق با کشورهای غربی صورت گرفت کشور آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد و پس از این توافق 11 لایحه را به بهانه برقراری دمکراسی در ایران به تصویب رسانده که این خود دخالت آشکار در سیاست‌های کشور است در حالی که آمریکا در توافق‌نامه ” الجزایر ” تعهد داده بود که در سیاست های داخلی ایران دخالت نکند.

سردار نقدی: آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد

فرمانده بسیج مستضعفین ادامه داد: بعد از اینکه توافق با کشورهای غربی صورت گرفت کشور آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد و پس از این توافق 11 لایحه را به بهانه برقراری دمکراسی در ایران به تصویب رسانده که این خود دخالت آشکار در سیاست‌های کشور است در حالی که آمریکا در توافق‌نامه ” الجزایر ” تعهد داده بود که در سیاست های داخلی ایران دخالت نکند.
سردار نقدی: آمریکا به بهانه‌های مختلف در سیاست داخلی کشور دخالت کرد

بک لینک

Author

Back to Top