عبدالله نوری: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت

خبر مبارز Comments Off

عبدالله نوری: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت
وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برجام تغییری در وضعیت مردم داشته؟ تصریح کرد: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت.

عبدالله نوری: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت

وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برجام تغییری در وضعیت مردم داشته؟ تصریح کرد: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت.
عبدالله نوری: اگر اجازه دهند برجام تاثیر خود را خواهد گذاشت

فروش بک لینک

Author

Back to Top