عربستان به دنبال کنترل مناسبات ایران و پاکستان

خبر مبارز Comments Off

عربستان به دنبال کنترل مناسبات ایران و پاکستان
رئیس جمهور پاکستان گفت: پاکستان و عربستان سعودی از لحاظ تاریخی و فرهنگی روابط نزدیکی با هم دارند و در سطح منطقه ای و بین المللی با هم همکاری دارند. پاکستان دارای نیروی کار فراوانی است و عربستان سعودی می تواند برای رشد و توسعه کشور از این نیروی کار استفاده نماید.

عربستان به دنبال کنترل مناسبات ایران و پاکستان

رئیس جمهور پاکستان گفت: پاکستان و عربستان سعودی از لحاظ تاریخی و فرهنگی روابط نزدیکی با هم دارند و در سطح منطقه ای و بین المللی با هم همکاری دارند. پاکستان دارای نیروی کار فراوانی است و عربستان سعودی می تواند برای رشد و توسعه کشور از این نیروی کار استفاده نماید.
عربستان به دنبال کنترل مناسبات ایران و پاکستان

فروش بک لینک

Author

Back to Top