«عمار حکیم»: آزادسازی «نینوا» جهان را غافلگیر خواهد کرد

خبر مبارز Comments Off

«عمار حکیم»: آزادسازی «نینوا» جهان را غافلگیر خواهد کرد
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در جمع خبرنگاران در کویت گفته که آزادسازی استان نینوا از دست داعش جهان را غافلگیر و فضای سیاسی عراق را باز خواهد کرد.

«عمار حکیم»: آزادسازی «نینوا» جهان را غافلگیر خواهد کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در جمع خبرنگاران در کویت گفته که آزادسازی استان نینوا از دست داعش جهان را غافلگیر و فضای سیاسی عراق را باز خواهد کرد.
«عمار حکیم»: آزادسازی «نینوا» جهان را غافلگیر خواهد کرد

آهنگ جدید

Author

Back to Top