«عمار حکیم» در سمت رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» ابقا شد

خبر مبارز Comments Off

«عمار حکیم» در سمت رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» ابقا شد
مجلس اعلای اسلامی عراق در دوازدهمین نشست خود، بار دیگر به «عمار حکیم» به عنوان رئیس این حزب، رأی اعتماد داد.

«عمار حکیم» در سمت رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» ابقا شد

مجلس اعلای اسلامی عراق در دوازدهمین نشست خود، بار دیگر به «عمار حکیم» به عنوان رئیس این حزب، رأی اعتماد داد.
«عمار حکیم» در سمت رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» ابقا شد

فروش بک لینک

Author

Back to Top