فجایع تروریستی اخیر نتیجه جهالت و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است

خبر مبارز Comments Off

فجایع تروریستی اخیر نتیجه جهالت و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فجایع تروریستی اخیر، نتیجه جهالت و نااهلی و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است که در سال‌های گذشته به طمع استفاده ابزاری از تروریست‌ها و ایجاد و تقویت آنها پرداختند

فجایع تروریستی اخیر نتیجه جهالت و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فجایع تروریستی اخیر، نتیجه جهالت و نااهلی و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است که در سال‌های گذشته به طمع استفاده ابزاری از تروریست‌ها و ایجاد و تقویت آنها پرداختند
فجایع تروریستی اخیر نتیجه جهالت و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است

خرید بک لینک

Author

Back to Top