قطار شلوغ دیپلماتیک به سمت تهران

خبر مبارز Comments Off

قطار شلوغ دیپلماتیک به سمت تهران
در روزهای آتی شاهد سفر تعدادی از مقامات مختلف کشورهای آسیایی و اروپایی در سطح وزیر خارجه و رییس‌جمهور به ایران خواهیم بود.

قطار شلوغ دیپلماتیک به سمت تهران

در روزهای آتی شاهد سفر تعدادی از مقامات مختلف کشورهای آسیایی و اروپایی در سطح وزیر خارجه و رییس‌جمهور به ایران خواهیم بود.
قطار شلوغ دیپلماتیک به سمت تهران

بک لینک رنک 3

Author

Back to Top