مراسم سنتی ازدواج مردم عرب خوزستان (+عکس)

خبر مبارز Comments Off

مراسم سنتی ازدواج مردم عرب خوزستان (+عکس)
عبدالرحیم کعب عمیر از جوانان فعال فرهنگی و کوچکترین فرزند شیخ محمد غضبان که از شیوخ روستایشان بود به دلیل توجه و اهمیتی که به میراث و هویت خود دارد، مراسم جشن ازدواجش را همراه با آئیین های سنتی عربی برگزار کرد.

مراسم سنتی ازدواج مردم عرب خوزستان (+عکس)

عبدالرحیم کعب عمیر از جوانان فعال فرهنگی و کوچکترین فرزند شیخ محمد غضبان که از شیوخ روستایشان بود به دلیل توجه و اهمیتی که به میراث و هویت خود دارد، مراسم جشن ازدواجش را همراه با آئیین های سنتی عربی برگزار کرد.
مراسم سنتی ازدواج مردم عرب خوزستان (+عکس)

بک لینک

Author

Back to Top