وزیر بهداشت از دلایل لغو سفر رئیس جمهور به اتریش می گوید / روحانی یک تصمیم انقلابی گرفت

خبر مبارز Comments Off

وزیر بهداشت از دلایل لغو سفر رئیس جمهور به اتریش می گوید / روحانی یک تصمیم انقلابی گرفت
با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد، اعلام می‌کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع “عزت، حکمت و مصلحت” یک تصمیم انقلابی گرفت. تا از این پس، همه میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند که “عزت و اقتدار ایران و ایرانی” از چه درجه اهمیتی برخوردار است.

وزیر بهداشت از دلایل لغو سفر رئیس جمهور به اتریش می گوید / روحانی یک تصمیم انقلابی گرفت

با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد، اعلام می‌کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع “عزت، حکمت و مصلحت” یک تصمیم انقلابی گرفت. تا از این پس، همه میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند که “عزت و اقتدار ایران و ایرانی” از چه درجه اهمیتی برخوردار است.
وزیر بهداشت از دلایل لغو سفر رئیس جمهور به اتریش می گوید / روحانی یک تصمیم انقلابی گرفت

بک لینک

Author

Back to Top