پرسپولیس شاید پس از ۵۵ هفته یک روز بالاتر از استقلال بایستد!/شانس قهرمانی همچنان برای ۱۱ تیم محفوظ

خبر مبارز Comments Off

پرسپولیس شاید پس از ۵۵ هفته یک روز بالاتر از استقلال بایستد!/شانس قهرمانی همچنان برای ۱۱ تیم محفوظ
تا پایان هفته بیست و چهارم روی کاغذ هنوز ۱۱ تیم شانس قهرمانی دارند.

پرسپولیس شاید پس از ۵۵ هفته یک روز بالاتر از استقلال بایستد!/شانس قهرمانی همچنان برای ۱۱ تیم محفوظ

تا پایان هفته بیست و چهارم روی کاغذ هنوز ۱۱ تیم شانس قهرمانی دارند.
پرسپولیس شاید پس از ۵۵ هفته یک روز بالاتر از استقلال بایستد!/شانس قهرمانی همچنان برای ۱۱ تیم محفوظ

بک لینک

Author

Back to Top