چاقي مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر است

خبر مبارز Comments Off

چاقي مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر است
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اشاره به اخرين مطالعات بين المللي انجام شده بر روي حدود ٢٠ ميليون نَفَر جمعيت از ١٨٦ كشور جهان اظهار داشت وزن ساكنين جهان در ٤٠ سال اخير رو به افزايش است بطوریکه چاقي يكي از مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر محسوب می شود.

چاقي مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر است

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اشاره به اخرين مطالعات بين المللي انجام شده بر روي حدود ٢٠ ميليون نَفَر جمعيت از ١٨٦ كشور جهان اظهار داشت وزن ساكنين جهان در ٤٠ سال اخير رو به افزايش است بطوریکه چاقي يكي از مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر محسوب می شود.
چاقي مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر است

فروش بک لینک

Author

Back to Top