کاش نیازی به این نوشته نبود!

خبر مبارز Comments Off

کاش نیازی به این نوشته نبود!
امروزه کمترین تردیدی باقی نمانده است که آمریکا با هر گام ما به عقب، چندین گام در دشمنی و خصومت به جلو برمی‌‌دارد.

کاش نیازی به این نوشته نبود!

امروزه کمترین تردیدی باقی نمانده است که آمریکا با هر گام ما به عقب، چندین گام در دشمنی و خصومت به جلو برمی‌‌دارد.
کاش نیازی به این نوشته نبود!

خرید بک لینک

Author

Back to Top