کدام روحانی در اعتراض به آیت الله بروجردی به‌ حالت‌ قهر، قم‌ را ترک‌ کرد؟/ عکس

خبر مبارز Comments Off

کدام روحانی در اعتراض به آیت الله بروجردی به‌ حالت‌ قهر، قم‌ را ترک‌ کرد؟/ عکس
در آغاز آیت الله بروجردی با تشکیل این هیئت موافقت کرد اما آرام آرام کسانی در مخالفت با این هیئت تلاش کردند ذهینت آن مرجع را نسبت به اقدامات هیئت مصلحین حوزه تغییر دهند که سپس موجب عدم‌ همراهی‌ آیت‌الله بروجردی‌ با آنان‌ شد.

کدام روحانی در اعتراض به آیت الله بروجردی به‌ حالت‌ قهر، قم‌ را ترک‌ کرد؟/ عکس

در آغاز آیت الله بروجردی با تشکیل این هیئت موافقت کرد اما آرام آرام کسانی در مخالفت با این هیئت تلاش کردند ذهینت آن مرجع را نسبت به اقدامات هیئت مصلحین حوزه تغییر دهند که سپس موجب عدم‌ همراهی‌ آیت‌الله بروجردی‌ با آنان‌ شد.
کدام روحانی در اعتراض به آیت الله بروجردی به‌ حالت‌ قهر، قم‌ را ترک‌ کرد؟/ عکس

بک لینک

Author

Back to Top