50 درصد طلاق‌ها دوران عقد اتفاق می‌افتد

طلا Comments Off

50 درصد طلاق‌ها دوران عقد اتفاق می‌افتد
هنگام بروز مشکل در خانواده، نباید دنبال مقصر گشت بلکه باید دنبال راه حل مساله بود. دو طرف باید بپذیرند که نباید سر همه موضوعات توافق داشته باشند و تفاوت شخصیت‌ها در فکر و عمل را باور کنند اما باید هماهنگ بوده و موظف به حمایت از همدیگر هستند.

50 درصد طلاق‌ها دوران عقد اتفاق می‌افتد

هنگام بروز مشکل در خانواده، نباید دنبال مقصر گشت بلکه باید دنبال راه حل مساله بود. دو طرف باید بپذیرند که نباید سر همه موضوعات توافق داشته باشند و تفاوت شخصیت‌ها در فکر و عمل را باور کنند اما باید هماهنگ بوده و موظف به حمایت از همدیگر هستند.
50 درصد طلاق‌ها دوران عقد اتفاق می‌افتد

بک لینک رنک 4

Author

Back to Top