تصاویر : عصر پهپادها‎

خبر مبارز Comments Off

تصاویر : عصر پهپادها‎
بر اساس آمارها، سال گذشته برای اولین بار، پهپادهای آمریکایی در افغانستان بیش از جنگنده های متعارف ارتش این کشور موشک شلیک کردند. این نشان دهنده میزان گسترش استفاده از این پرنده های بدون سرنشین در جنگ های عصر جدید است.

تصاویر : عصر پهپادها‎

بر اساس آمارها، سال گذشته برای اولین بار، پهپادهای آمریکایی در افغانستان بیش از جنگنده های متعارف ارتش این کشور موشک شلیک کردند. این نشان دهنده میزان گسترش استفاده از این پرنده های بدون سرنشین در جنگ های عصر جدید است.
تصاویر : عصر پهپادها‎

موسیقی

Author

Back to Top