«داوود محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

خبر مبارز Comments Off

«داوود محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد
داوود محمدی نماینده مردم قزوین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.

«داوود محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

داوود محمدی نماینده مردم قزوین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.
«داوود محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

دانلود موزیک

Author

Back to Top