درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

قیمت Comments Off

درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند
وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان از دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با مواد مخدر درخواست اقدام فوق‌العاده در حوزه کاهش آسیب اعتیاد کردند و مقرر شد دستگاه‌ها هر شش ماه مستقیماً به ایشان گزارش دهند.

درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان از دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با مواد مخدر درخواست اقدام فوق‌العاده در حوزه کاهش آسیب اعتیاد کردند و مقرر شد دستگاه‌ها هر شش ماه مستقیماً به ایشان گزارش دهند.
درباره متهم انفجار حزب جمهوری بیشتر از آنچه پلیس گفت، اطلاعاتی ندارم/ رهبری خواستار عملکرد فوق‌العاده دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد شدند

خرید بک لینک

موسیقی

Author

Back to Top