10 دلیل بر رد فرضیه مفقودی 12 کارگر افغانستانی در انفجار شهران

خبر مبارز Comments Off

10 دلیل بر رد فرضیه مفقودی 12 کارگر افغانستانی در انفجار شهران
این روزها شایعاتی درباره مفقود شدن 12 کارگر افغانستانی در حادثه انفجار خط لوله گاز در شهران منتشر شده که نه تنها مدرکی دال بر تایید نیست، بلکه از اساس این خبر دروغ و جهت تشویش اذهان منتشر شده است.

10 دلیل بر رد فرضیه مفقودی 12 کارگر افغانستانی در انفجار شهران

این روزها شایعاتی درباره مفقود شدن 12 کارگر افغانستانی در حادثه انفجار خط لوله گاز در شهران منتشر شده که نه تنها مدرکی دال بر تایید نیست، بلکه از اساس این خبر دروغ و جهت تشویش اذهان منتشر شده است.
10 دلیل بر رد فرضیه مفقودی 12 کارگر افغانستانی در انفجار شهران

استخدام

Author

Back to Top