اردوغان نشان ملی ترکیه را به گردن شاه آل سعود انداخت

خبر مبارز Comments Off

اردوغان نشان ملی ترکیه را به گردن شاه آل سعود انداخت
رئیس جمهوری ترکیه در مراسم استقبال از پادشاه عربستان در کاخ ریاست جمهوری ترکیه، برای تقدیر از تلاش‌های وی در چارچوب تحکیم روابط دوستی میان عربستان و ترکیه، نشان جمهوری ترکیه را به پادشاه عربستان اعطا کرد.

اردوغان نشان ملی ترکیه را به گردن شاه آل سعود انداخت

رئیس جمهوری ترکیه در مراسم استقبال از پادشاه عربستان در کاخ ریاست جمهوری ترکیه، برای تقدیر از تلاش‌های وی در چارچوب تحکیم روابط دوستی میان عربستان و ترکیه، نشان جمهوری ترکیه را به پادشاه عربستان اعطا کرد.
اردوغان نشان ملی ترکیه را به گردن شاه آل سعود انداخت

تلگرام

Author

Back to Top