بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی

خبر مبارز Comments Off

بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی
معاون امور فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی کشور گفت: دولت 110 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی

معاون امور فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی کشور گفت: دولت 110 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.
بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی

آهنگ جدید

Author

Back to Top