بیانیه اعتراضی جنبش عدم تعهد درباره دستبرد امریکا به اموال ایران

خبر مبارز Comments Off

بیانیه اعتراضی جنبش عدم تعهد درباره دستبرد امریکا به اموال ایران
جنبش عدم تعهد امروز با صدور بیانیه ای تلاش دولت، کنگره و دادگاههای داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولتها به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تاکید کرد.

بیانیه اعتراضی جنبش عدم تعهد درباره دستبرد امریکا به اموال ایران

جنبش عدم تعهد امروز با صدور بیانیه ای تلاش دولت، کنگره و دادگاههای داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولتها به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تاکید کرد.
بیانیه اعتراضی جنبش عدم تعهد درباره دستبرد امریکا به اموال ایران

بک لینک رنک 5

اسکای نیوز

Author

Back to Top