تا کنون هیچ اساسنامه‌ای برای هیأت دولت ارسال نشده است

خبر مبارز Comments Off

تا کنون هیچ اساسنامه‌ای برای هیأت دولت ارسال نشده است
رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال گفت: تا کنون هیچ اساسنامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش برای هیأت دولت ارسال نشده است.

تا کنون هیچ اساسنامه‌ای برای هیأت دولت ارسال نشده است

رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال گفت: تا کنون هیچ اساسنامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش برای هیأت دولت ارسال نشده است.
تا کنون هیچ اساسنامه‌ای برای هیأت دولت ارسال نشده است

بک لینک قوی

Author

Back to Top