جزئیات آخرین جلسه با قاضی‌سراج و معاونانش درباره قراردادهای نفتی/تأکید کردیم آمادگی رفع نگرانی‌ها را داریم

خبر مبارز Comments Off

جزئیات آخرین جلسه با قاضی‌سراج و معاونانش درباره قراردادهای نفتی/تأکید کردیم آمادگی رفع نگرانی‌ها را داریم
وزیر نفت با اشاره به جلسه مفصل‌اش با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونانش گفت: درباره نظرات و نگرانی‌هایی که سازمان بازرسی داشت، تأکید کردیم آماده هستم این نگرانی‌ها را رفع کنیم.

جزئیات آخرین جلسه با قاضی‌سراج و معاونانش درباره قراردادهای نفتی/تأکید کردیم آمادگی رفع نگرانی‌ها را داریم

وزیر نفت با اشاره به جلسه مفصل‌اش با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونانش گفت: درباره نظرات و نگرانی‌هایی که سازمان بازرسی داشت، تأکید کردیم آماده هستم این نگرانی‌ها را رفع کنیم.
جزئیات آخرین جلسه با قاضی‌سراج و معاونانش درباره قراردادهای نفتی/تأکید کردیم آمادگی رفع نگرانی‌ها را داریم

فروش بک لینک

Author

Back to Top