جشنواره «مدافعان‌حرم» هنرمندان را از جریان‌های منطقه آگاه می‌کند

خبر مبارز Comments Off

جشنواره «مدافعان‌حرم» هنرمندان را از جریان‌های منطقه آگاه می‌کند
مجید مظفری بازیگر سینما، تلویزیون با اشاره به نقش جریان‌ساز جشنواره‌های موضوعی در پرداختن به مباحث خاص گفت: جشنواره فیلم مدافعان حرم زمینه‌ای برای آگاه کردن هنرمندان از جریان دفاع در منطقه و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع است.

جشنواره «مدافعان‌حرم» هنرمندان را از جریان‌های منطقه آگاه می‌کند

مجید مظفری بازیگر سینما، تلویزیون با اشاره به نقش جریان‌ساز جشنواره‌های موضوعی در پرداختن به مباحث خاص گفت: جشنواره فیلم مدافعان حرم زمینه‌ای برای آگاه کردن هنرمندان از جریان دفاع در منطقه و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع است.
جشنواره «مدافعان‌حرم» هنرمندان را از جریان‌های منطقه آگاه می‌کند

آپدیت نود 32 نسخه 7

ganool review

Author

Back to Top