حیف بود «صیاد» بمیرد

خبر مبارز Comments Off

حیف بود «صیاد» بمیرد
آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد.

حیف بود «صیاد» بمیرد

آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد.
حیف بود «صیاد» بمیرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top