داعش، موشکی است که سیستم هدایت آن فرزند مستقیم ایدئولوژی ضد شیعه وهابیت عربستان است / نابودی تروریست ها به مذاکره ایران و عربستان بستگی دارد

خبر مبارز Comments Off

داعش، موشکی است که سیستم هدایت آن فرزند مستقیم ایدئولوژی ضد شیعه وهابیت عربستان است / نابودی تروریست ها به مذاکره ایران و عربستان بستگی دارد
بازگشت به عراق پس از دو سال دوری به من کمک کرده تا بتوانم محوری ترین مساله ای که سیاست خارجی آمریکا را در قبال خاورمیانه امروز درگیر خود کرده مورد اشاره قرار دهم: وقتی کاری که باید انجام دهید غیرممکن باشد و نادیده گرفتن این غیرممکن بودن هم خود غیر ممکن باشد چه کاری می توانید انجام دهید؟ خاصه آنکه شرکای کلیدی تان هم غیرقابل تحمل باشند.

داعش، موشکی است که سیستم هدایت آن فرزند مستقیم ایدئولوژی ضد شیعه وهابیت عربستان است / نابودی تروریست ها به مذاکره ایران و عربستان بستگی دارد

بازگشت به عراق پس از دو سال دوری به من کمک کرده تا بتوانم محوری ترین مساله ای که سیاست خارجی آمریکا را در قبال خاورمیانه امروز درگیر خود کرده مورد اشاره قرار دهم: وقتی کاری که باید انجام دهید غیرممکن باشد و نادیده گرفتن این غیرممکن بودن هم خود غیر ممکن باشد چه کاری می توانید انجام دهید؟ خاصه آنکه شرکای کلیدی تان هم غیرقابل تحمل باشند.
داعش، موشکی است که سیستم هدایت آن فرزند مستقیم ایدئولوژی ضد شیعه وهابیت عربستان است / نابودی تروریست ها به مذاکره ایران و عربستان بستگی دارد

فروش بک لینک

Author

Back to Top